یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

بيانية كانون نويسندگان ايران درباره چند رویداد اخیر

مردم آزاده ايران!
طي هفتة گذشته موج سركوبها به اوج تازهاي رسيد:
روز يكشنبه 13 اسفند ماه، در پي احضار تني چند از فعالانٍ زن به دادگاه انقلاب اسلامي، گروهي از زنان به حمايت از احضار شدگان در مقابلِ درِ دادگاه اجتماع ميكنند. اين اجتماعِ مسالمت آميز با يورشِ مامورانِ‌ انتظامي و ’’لباس شخصي‘‘ها به طرزِ وحشيانهاي سركوب ميشود و بيش از 30 تن از فعالانِ زن دستگير و روانة بازداشتگاهِ اوين ميگردند. شگفت آن كه سركوبِ زنان حق طلب در هنگامي انجام ميگيرد كه در آستانة 8 مارس، روز جهانيِ زن، قرار داريم. كانون نويسندگان ايران ضمن تبريكِ اين روز فرخنده به همة زنانِ‌آزاديخواهِ ايران و جهان، از آن جا كه بر اين باور است كه بدون آزاديِ زن آزاديِ بيان بيمعنا است خواهان آزاديِ فوري و بيقيد و شرطِ همة بازداشتشدگان و پايان بخشيدن به سركوب و اختناق است.
در هفتة اخير معلمان در چند نوبت طي تظاهراتي خواهانِ حقوق مسلم خود شدند. ما از اعتراضِ بهحقِ معلمان دفاع ميكنيم و خواستارِ برآورده شدنِ خواستههاي آنها هستيم.
كانون نويسندگان ايران از بيانية اتحادية ناشران در اعتراض به جداسازيِ و تغيير محلِ نمايشگاهِ كتابِ ارديبهشت 1386 قاطعانه پشتيباني ميكند.
كانون نويسندگان ايران
15/12/1385

هیچ نظری موجود نیست: