شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۵

نمايندگان مجلس و اعضاي حزب سياسي سوئد خواستار آزادي فوري زنان شدند

قابل توجه؛كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحدكميسيون حقوق بشر اتحاديه ي اروپاصليب سرخ جهانيسازمان عفو بين المللي7 مارس 2007 – سوئداعضاي پارلمان و حزب سياسي سوئد (Folkpartiet Liberal Erna) خواستار آزادي سريع و بدون قيد و شرط فعالان حقوق بشر در ايران شدنداعضا ي پارلمان و حزب سياسي سوئد (Folkpartiet Liberal Erna) خواستار آزادي سريع و بدون قيد و شرط فعالان حقوق بشري شدند كه اخيرا توسط نيروهاي امنيتي ايران بازداشت شده اند. ما دولت ايران را مسئول سلامت بازداشت شدگان مي دانيم.جمهوري اسلامي ايران، يكبار ديگر، حقوق شهروندان خود را چه از نظر قوانين بين المللي و چه از نظر قوانين داخلي ايران، نقض كرده است. آزادي تجمع يكي از حقوق بنيادين است كه در ماده ي 20 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و همچنين ماده ي 21 پيمان نامه ي بين المللي حقوق سياسي و مدني به رسميت شناخته شده و ايران نيز اين اسناد را امضاء نموده و متعهد به انجام اصول آنها مي باشد. به نظر مي رسد كه حق تجمع مسالمت آميز حتي در قانون اساسي اين رژيم (تحت ماده ي 27) به رسميت شناخته شده است.نقض مكرر، خشونت بار، نظام مند و نهادينه ي حقوق بنيادين توسط جمهوري اسلامي باعث انزواي اين رژيم از جامعه ي بين المللي شده – و اين انزوا نهايتا به مردم ايران آسيب بيشتري خواهد رساند. همه ي ما از حاكميت ايران خواستار احترام به حقوق شهروندان و آزادي سريع و بدون قيد و شرط فعالان حقوق بشر بازداشتي هستيم.
با تقديم احترام
Birgitta Ohlsson، عضو پارلمان سوئد، رئيس امور بين المل حزب ليبرال
Gunnar Andren، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال
Tina Acketoft، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال
Anita Broden، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال
Fredrik Malm، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال
Erik Ullenhad، دبير كل حزب ليبرال
Cecilia Wikstorm، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال
Avni Dervishi، رئيس امور بين الملل، سازمان مهاجريان آزاد
Fred Sabeeri، نماينده ي انجمن ايرانيان آزاد
Mae Liz Orrego Rodriguez، جوانان ليبرال سوئد
Demal Zetterman Hadzisujufovic، SILC – مركز بين المللي ليبرال سوئد
Ana Maria Narti، انجمن مهاجران آزاد
Fredrik Svensson، نماينده ي بين المللي حزب ليبرال
Camilla Lindberg، عضو پارلمان سوئد، از حزب ليبرال

هیچ نظری موجود نیست: